korisnici novi sad gas

Najčešća pitanja:

 1. Šta je unutrašnja gasna instalacija?
 2. Ko održava unutrašnje gasne instalacije?
 3. Zašto se moraju raditi godišnji pregledi gasnih aparata?
 4. Gde servisirati gasne aparate?
 5. U prostoriji se oseti miris gasa? Šta preduzeti?
 6. Napravljena je havarija na uličnoj mreži. Šta preduzeti?
 7. Instalacija nije radila duže od godinu dana. Šta da radim da se ponovo priključim?
 8. Primetio sam da je merač stao. Šta da radim?
 9. Merač mi je ukraden. Šta da radim?
 10. Koga da zovem za projektovanje unutrašnje gasne instalacije?
 11. Koga da zovem za izvođenje unutrašnje gasne instalacije?
 12. Moram da izmestim priključak. Koja je procedura?
 13. Šta je potrebno da se uradi za promenu imena korisnika?
 14. Kako odjaviti brojilo?
 15. Online plaćanje još uvek nije u fokusu i najverovatnije neće biti još jedno duže vreme.
 16. Šta je naknada po mestu isporuke? Zbog čega plaćam mesečnu naknadu a ne trošim gas?
 17. Da li je moguće napraviti dogovor/plan refinansiranja duga na rate?
 18. Da li je moguće plaćati dug kao ranije, 62.5% zimi i 37.5% leti?
 19. Na adresi postoji priključak i dodatni korisnik sa kontrolnim satom. Da li je moguće razdvojiti korisnike da svako ima svoje merno mesto, bez uvođenja novog priključka?
 20. Zašto mi nije pušteno grejanje u stanu? Kome da prijavim promenu u raspodeli kvadrature/članova? Kome da prijavim kvar na unutrašnjoj gasnoj instalacji?
 21. Prijavio sam stanje na virtuelnom šalteru, zašto mi to stanje nije iskazano na računu?
 1. Šta je unutrašnja gasna instalacija?

 2. Unutrašnja gasna instalacija počinje iza glavnog zapornog cevnog zatvarača u kućnom merno-regulacionom setu i završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu.


 3. Ko održava unutrašnje gasne instalacije?

 4. Na osnovu Zakona o energetici („Sl.glasnik RS“, broj 84/2004) energetski subjekt koji vrši isporuku prirodnog gasa vrši tehničku kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija u objektu kupca, a kupac (vlasnik objekta) je dužan da obezbedi održavanje unutrašnje gasne instalacije u svom objektu poveravanjem tih poslova preduzeću koje je ovlašćeno za to.


 5. Zašto se moraju raditi godišnji pregledi gasnih aparata?

 6. Redovan servis gasnih aparata je u interesu potrošača, jer se redovnim servisom produžava vek gasnog aparata, smanjuje potrošnja gasa i povećava sigurnost korišćenja gasa.


 7. Gde servisirati gasne aparate?

 8. Gasne aparate mogu servisirati samo ovlašćeni serviseri. Ovlašćene servisere imenuju proizvođači gasne opreme, a ne distributer. Na sajtu proizvođača gasnih aparata može se videti spisak ovlašćenih servisera tog proizvođača.


 9. U prostoriji se oseti miris gasa? Šta preduzeti?

 10. Pročitajte tekst na stranici miris gasa


 11. Napravljena je havarija na uličnoj mreži. Šta preduzeti?

 12. U slučaju havarije odmah pozvati distributera na dežurni telefon 6411-900.


 13. Instalacija nije radila duže od godinu dana. Šta da radim da se ponovo priključim?

 14. Instalacije koje nisu radile duže od godinu dana moraju se ispitati na nepropusnost. Potrošač je u obavezi da pozove ovlašćenog izvođača radova da ispita instalaciju, zatim ovlašćenog dimničara da ispita dimnjak (ako gasni aparat odvodi produkte sagorevanja preko dimnjaka) i ovlašćenog servisera da pregleda i podesi gasni aparat. Svi moraju da ostave zapisnike koje je potrošač dužan da preda distributeru. Nakon toga distributer pušta gas u instalaciju.


 15. Primetio sam da je merač stao. Šta da radim?

 16. Odmah pozvati distributera na dežurni telefon 6411-900.


 17. Merač mi je ukraden. Šta da radim?

 18. Pozvati policiju i prijaviti krađu. Uz izveštaj od SUP-a popuniti zahtev za kupovinu novog merača na šalteru tehničke pripreme.


 19. Koga da zovem za projektovanje unutrašnje gasne instalacije?

 20. Za projektovanje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog projektanta koji ima licencu za projektovanje, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.


 21. Koga da zovem za izvođenje unutrašnje gasne instalacije?

 22. Za izvođenje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog izvođača radova koji ima licencu ovlašćenog izvođača radova, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.


 23. Moram da izmestim priključak. Koja je procedura?

 24. Popunite zahtev za izmeštanje priključka i donesete ga na šalter tehničke pripreme.


 25. Šta je potrebno da se uradi za promenu imena korisnika?

 26. Za ispravku podataka kupca treba poslati mail na reklamacije@novisadgas.rs ili ostaviti zahtev na Virtuelnom šalteru. Ako se promena imena odnosi na promenu vlasništva, novi kupac, onda se mora doći lično u Novi Sad – Gas => Sektor komercijalnih poslova. Sa sobom treba poneti:

  1. Dokaz o vlasništvu
  2. Ličnu kartu (fizička lica) / Izvod iz APR (pravna lica)
  i izvršiti potpisivanje Ugovora o isporuci gasa (na licu mesta).


 27. Kako odjaviti brojilo?

 28. “Odjava” može biti više iz više razloga, i to:

  1. privremeno se neće trošiti gas – podneti zahtev za proglašavanje priključnog mesta neaktivnim u pisanoj formi. Dužina trajanja neaktivnosti može biti jedan regulatorni period, najduže dva. U tom slučaju se neće naplaćivati ni naknada za mesto isporuke ni eventualno kapacitet ako ga ima. U slučaju da se gas ipak počne trošiti unutar regulatornog perioda za koji se podneo zahtev unazad će biti obračunata naknada za mesto isporuke za protekli period neaktivnosti (i kapacitet ako ga ima).
  2. ako treba npr. nešto da se radi pa treba privremeno da se isključi priključno mesto – podneti zahtev za privremeno isključenje.
  3. ako se želi trajno isključiti priključno mesto - podneti zahtev za privremeno isključenje


 29. Da li se razmatra opcija plaćanja online?

 30. Online plaćanje još uvek nije u fokusu i najverovatnije neće biti još jedno duže vreme.


 31. Šta je naknada po mestu isporuke? Zbog čega plaćam mesečnu naknadu a ne trošim gas?

 32. Na osnovu Tarifnog sistema cena prirodnog gasa za tarifne kupce se iskazuje po tarifnim stavovima. U tarifnom stavu „Naknada po mestu isporuke“ (plaća se u din/mestu isporuke/godina) uračunati su troškovi koji nastaju u poslovanju sa kupcima, kao što su troškovi zaključivanja ugovora, izrade računa, štampanja, slanja računa i dr. Naknada se plaća i u mesecima kada kupac nema potrošnju.Na svakom računu potrošač plaća mesečnu naknadu, koja se dobije kada se godišnja naknada podeli na 12 meseci.
  Mesečna naknada za mesto isporuke se naplaćuje svim aktivnim potrošačima bez obzira na to da li je bilo potrošnje energenta ili ne. To su troškovi koje odobrava AERS / Ministarstvo energetike svim distributerima i podrazumeva opravdane troškove od održavanja do obračuna. Mesečna naknada za mesto isporuke se ne mora plaćati ali onda treba podneti zahtev za privremeno isključenje uz svesnost posledica (troškovi ponovnog priključenja).


 33. Da li je moguće napraviti dogovor/plan refinansiranja duga na rate?

 34. Treba se obratiti Sektoru za ekonomsko računovodstvene i opšte poslove i u zavisnosti od prirode duga, dužine trajanja duga, statusa eventualne tužbe ili izvršenja i ako nema zapreka potpisati Sporazum o otplati duga


 35. Da li je moguće plaćati dug kao ranije, 62.5% zimi i 37.5% leti?

 36. Za sada Vlada / Ministarstvo energetike nisu doneli odluku o mogućnosti reprograma za ovu grejnu sezonu. Distributer ne može samostalno da donese ovakvu odluku, ona se donosi na nivou Srbije. Za sada nema indicija da će se ove godine to desiti.


 37. Na adresi postoji priključak i dodatni korisnik sa kontrolnim satom. Da li je moguće razdvojiti korisnike da svako ima svoje merno mesto, bez uvođenja novog priključka?

 38. Ne. Jedini način da se fizički odvoji potrošnja za dva korisnika (a da nije interna podela kontrolnim satom) je da se u Novi Sad – Gas podnese zahtev za novi priključak i izvrši odvajanje instalacija.


 39. Zašto mi nije pušteno grejanje u stanu? Kome da prijavim promenu u raspodeli kvadrature/članova? Kome da prijavim kvar na unutrašnjoj gasnoj instalacji?

  U slučaju stambenih zgrada kod kojih je upotreba grejanja i/ili tople vode realizovana po principu jednog priključnog mesta i zajedničke kotlarnice odnosi, prava i obaveze između “Novi Sad – Gas” i Skupštine stanara uređeni su na sledeći način:

  1. “Novi Sad – Gas” ima obavezu da kontroliše i održava priključno mesto (merač) i jednom godišnje vrši kontrolu unutrašnje gasne instalacije
  2. Skupština stanara kontroliše i održava kotlarnicu i unutrašnju gasnu instalaciju i uređuje odnose između stambenih i/ili poslovnih jedinica stambene zgrade
  To bi značilo da u slučajevima kada iz nekih razloga nema prirodnog gasa za rad kotlarnice, na gasnom priključku negde curi gas, blokira gasni set ili slično “Novi Sad – Gas” ima obavezu da sanira kvar. U svim ostalim slucčjevima obavezu saniranja problema ima Skupstina stanara.
  Po pitanju naplate i raspodele utrošenog prirodnog gasa “Novi Sad – Gas” po nalogu Skupštine stanara vrši preraspodelu utrošenih (očitanih) kubika prirodnog gasa na način kako to uredi Skupština stanara. Naime, pri prijemu stambene zgrade i puštanju prirodnog gasa u upotrebu Investitor dostavlja “Novi Sad – Gas” broj stambenih i/ili poslovnih jedinica i njihovu grejnu površinu i/ili broj članova domaćinstva (u slučaju da se prirodni gas koristi i za toplu vodu). Nakon prijema objekta sve promene vezane za broj jedinica koje učestvuju u raspodeli, kvadrature grejnih površina i broja članova domaćinstva Skupština stanara je dužna da dostavi kao nalog za promenu “Novi Sad – Gas” i to u formi Odluke skupštine stanara koja je verifikovana potpisom Predsednika i pečatom Skupstine.
  Dakle, unutrašnje odnose reguliše Skupština stanara i ona o tome obaveštava “Novi Sad – Gas” u slučaju da postoji potreba za intervencijom ili korekcijom postojećeg stanja.


 40. Prijavio sam stanje na virtuelnom šalteru, zašto mi to stanje nije iskazano na računu?

 41. Zbog sigurnosti podataka se na prvom mestu uvažavaju popisana stanja od strane popisivača. Ukoliko to stanje nije u redu iz nekog razloga (npr. popisivač nije mogao da priđe mernom mestu), onda se uvažavaju stanja prijavljena na virtuelnom šalteru koja prolaze određenu proveru.