korisnici novi sad gas

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI GASNI SISTEM ZA TIPSKE PRIKLJUČKE

U skladu sa Zakonom o energetici (Sl glasnik RS broj 84/2004), Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Sl glasnik RS broj 47/2006), Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl glasnik RS broj 33/97 31/01 i 1/03) i Metodologijom o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa.


Procedura priključenja počinje

ZAHTEVOM: obrazac zahteva možete dobiti u DP "Novi Sad-Gas"-u i popuniti ga uz konsultaciju sa službenim licem .

    Zahtev treba da sadrži:
  1. Podatke o vlasniku objekta:
  2. Podatke o objektu za čije se priključenje traži odobrenje:
  3. Nameni potrošnje prirodnog gasa
Uz Zahtev se prilaže :
  • Odobrenje za izgradnju objekta koji se priključuje ili
  • Dokaz o pravu svojine na objektu (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga ne stariji od 6 meseci)
  • Lokacija objekta na kopiji katastarskog plana (ne starija od 6 meseci)