o prirodnom gasu

ПРОЦЕДУРА ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕПреузмите захтев за прикључење у ПДФ-у овде

Преузмите ПДФ документ овде

1. ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Директни извршилац/замена: референт техничке писарнице-изградње/референт дистрибуције

  • Прима потребну документацију за прикључење, исту проверава и заводи у систем
  • Формиран захтев потписује будући потрошач и добија један примерак
  • Захтев са пратећом документацијом се доставља екипама на терену

Рок извршења: 1 радни дан2. ОТВАРАЊЕ РАДНОГ НАЛОГА

Директни извршилац/замена: референт изградње/виши референт изградње

Отвара се радни налог за исцртавање ситуације на терену (утврђивање позиције МРС и трасе прикључка на терену)

Рок извршење: 1 радни дан3. ДЕФИНИСАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ КГП-а

Инжењер излази на лице места и утврђује да ли је прикључење могуће и на радном налогу исцртава ситуацију (скицу прикључка).

Директни извршилац/замена Зонска екипа/најближа зонска екипа

Рок извршења: 5 радних дана4. ИЗРАДА НЕГАТИВНОГ РЕШЕЊА

У случају некомплетне документације или недостатака који се могу отклонити, пре издавања негативног решења, купац се позива и оставља му се рок не дужи од 8 (осам) дана да уочене недостатке исправи или допуни и комплетира документацију. Уколко купац не поступи у наведном року издаје се негативно решење. У случају да Купац поступи поступак се наставља.

Директни извршилац/замена: референт изградње/виши референт изградње

Рок извршења: 2 радна дана5. ДОСТАВЉАЊЕ НЕГАТИВНОГ РЕШЕЊА

Путем поште кроз писарницу доставити потенцијалном потрошачу

Рок извршења: 2 радна дана.6. ИЗРАДА ПОНУДЕ – Односи се на индивидуалне и групне прикључке

Директни извршилац/замена: руководилац одржавања/руководилац дистрибуције

На основу достављених података у захтеву и скице прикључка израђује се понуда

Рок извршења: 3 радна дана.7. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - Индивидуални и групни прикључак

Путем поште кроз писарницу доставити потенцијалном купцу или лично са инжењерима уколико је потребно неко додатно појашњење купцу.

Понуда садржи све трошкове изградње гасног прикључка у складу са Методологијом за обрачун трошкова прикључења и представља стварне трошкове прикључења који се уносе у Решење о одобрењу прикључења без пдв а у Уговор о изградњи гасног прикључка са урачунатим пдв8. ИЗРАДА РЕШЕЊА

Директни извршилац/земена: референт изградње/референт дистрибуције

Рок извршења: 3 радна дана9. ИЗРАДА УГОВОРА

Директни извршилац/замена: референт техничке писарнице-изградње/референт дистрибуције

Рок извршења: 5 радни дан10. ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Контактирање потрошача и заказивање термина ради преузимања Решења о одобрењу прикључења и потписивања уговора о изградњи прикључка односно уплате предметног прикључка.

Директни извршилац/замена: референт техничке писарнице-изградње/референт дистрибуције11. ИСПУЊЕНА ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА

Потврда од стране финансија да је уплата евидентирана и иста се доставља референту техничке писарнице-изградње/референт дистрибуције

Директни извршилац: сектор финансија

Рок извршења: до испуњења Међукорак: сви потписници на решењу морају бити потписани да би решење било валидно, уклико неко од потписника не жели да потпише решење мора да да изјаву који је разлог.

Потписници:

- Руководилац изградње – Одговара за усклађеност Решења – Одобрења за прикључење са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ , бр. 72/8009...9/2020).

- Руководилац одржавања – Одговара за усклађеност Решења – Одобрења за прикључење са Законом о енергетици („Сл. Гласник РС, бр. 145/2014).

- Руководилац дистрибуције – Одговара за усклађеност Решења – Одобрења за прикључење са Законом о енергетици („Сл. Гласник РС, бр. 145/2014).

- Директор

Рок извршења: 5 радна дана.12. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА

Директни извршилац/замена: референт дистрибуције/референт изградње

Рок извршења: 1 радни дан. Рок из ове тачке може се продужити због техничке сложености захтева али не може бити дужи од 5 радних дана.13. ОТВАРАЊЕ РАДНОГ НАЛОГА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА

Достављање комплетне документације у техничку припрему од стране референта техничке писарнице-изградње/референт дистрибуције

Директни извршиоци: референт техничке припреме

Рок извршења: 1 радни дан.

Међукорак: По исходовању Решења којим се одобрава раскопавање јавне површине. Обавештење подизвођача-извођача грађевинских радова за ископавање прикључка

Директни извршилац/замена: референт изградње/референт дистрибуције/виши референт изградње

Рок извршења: 3 радна дана.

Исходовање Решења о измени Режима саобраћаја који обухвата израду Пројекта измене режима саобраћаја и понуду извођача за довођење у првобитно стање (тротоар и коловоз).14. ИСКОП ПРИКЉУЧКА

Директни извршиоци: Подизвођач-извођач грађевинских радова

Рок извшења: 10 радних дана. Рок из ове тачке може се продужити услед техничке сложености, али не може бити дужи од 21 радног дана.15. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА

Директни извршиоци: Зонске екипе мајстора

Рок извршења: 5 радна дана (у зависности од временских услова)16. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПУШТАЊЕ ГАСА ОД СТРАНЕ КУПЦА

Директни извршиоци: референт техничке припреме прегледа достављену документацију од стране купца: решење којим се одобрава изградња УГИ, идејни пројекат УГИ, записник о испитивању, атестно-техничка документација итд)

Рок извршења: 1 радни дан17. ОТВАРАЊЕ РАДНОГ НАЛОГА ЗА ИСПОРУКУ МЕРИЛА

Директни извршиоци: референт техничке припреме

Рок извршења: 2 радни дан.18. КРЕИРАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Директни извршиоци: самостални стручни референт аналитике/руководилац сектора комерцијалних послова

Рок извршења: 1 радни дан.

Напомена: Ставке 17, 18 и 19 су увезане ставке пре излазака Зонских екипа на лице места.19. ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНА ИНСТАЛАЦИЈЕ

Директни извршиоци: Зонске екипе мајстора/руководилац изградње

Рок извршења: 5 радна дана20. ПОСТАВЉАЊЕ МЕРНОГ СЕТА

Директни извршиоци: Зонске екипе мајстора/руководилац изградње

Рок извршења: 3 радна дана21. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОТРОШАЧА У МЕРНОМ СЕТУ

Директни извршиоци: Зонске екипе мајстора/руководилац изградње Рок извршења: одмах на лицу места22. ДОСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ДА ЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА ИСПРАВНА

Директни извршиоци: потрошач23. ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Директни извршилац/замена: самостални стручни референт аналитике/руководилац сектора комерцијалних послова

Рок извршења: 1 радни дан24. ОТВАРАЊЕ РАДНОГ НАЛОГА ЗА ПУШТАЊЕ ГАСА

Директни извршиоци: референт техничке припреме

Рок извршења: 1 радни дан.

• Пуштање гаса на лицу места Директни извршиоци: Зонске екипе мајстора/руководилац изградње

Рок извршења: 3 радна дана.Сви рокови почињу да теку и рачунају се од наредног дана од дана када је извршена претходна радња/активност (радња или активност описана у претходној тачки).12.12.2019. године

ДП НОВИ САД-ГАС