korisnici novi sad gas

IZVOD IZ PROPISA ZA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

 • Unutrašnja gasna instalacija počinje iza glavnog zapornog cevnog zatvarača, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu.
 • Spoljni dvorišni podzemni gasovodi izvode se od čeličnih bešavnih cevi i polietilenskih cevi. Spoljni dvorišni nadzemni gasovodi izvode se od čeličnih bešavnih cevi i bakarnih cevi.
 • Unutrašnji gasovodi izvode se od čeličnih bešavnih cevi i bakarnih cevi.
 • Čelične bešavne cevi spajaju se zavarivanjem.
 • Polietilenske cevi spajaju se elektrofuziono (elektro spojnicama).
 • Bakarne cevi spajaju se tvrdim lemljenjem i zavarivanjem.
 • Unutrašnje gasne instalacije izvode se od strane licenciranih izvođača na osnovu projekta odobrenog od strane distributera.

RUKOVANJE INSTALACIJOM CENTRALNOG GREJANJA

Uključivanje

Pre nego što uključite instalacije centralnog grejanja proverite da li je normalan dotok vode, gasa i struje. Proverite da li je gasna slavina otvorena. Upalite gorionik prema uputstvu proizvođača opreme. Kod podešavanja termostata opšte je pravilo, što je spoljna temperatura niža, položaj termostata na bojleru ili kotlu treba da je bliže maksimumu i obrnuto. Noćni režim grejanja treba da je tako podešen da se u prostorijama održava termperatura oko 15ºC.

 

Isključivanje

Kada isključite grejanje, ugasite gorionik prema uputstvu proizvođača, a slavinu ispred trošila zatvorite.

KVAROVI I ZASTOJI

Ako imate problema u radu gasne instalacije, prethodno pokušajte primeniti sledeće savete, a ako ne rešite prekid rada nazovite distributera.

Gasni deo instalacije

Proveriti da se nije ugasio kontrolni (pilot) plamena od promaje. Ako ne gori, sigurnosni sistem je stupio u dejstvo i trošilo je isključeno. U tom slučaju dovoljno je ponovo upaliti kontrolni plamen.

- ako nema gasa

 • ako je zatvaran glavni ventil ispred merno regulacionog seta primeniti postupak odblokiranja regulatora - deblokada regulatora
 • ako na nekom trošilu nema gasa pozvati ovlašćenog servisera za gasna trošila da pogleda gasno trošilo na kojem nema gasa
 • ako nema gasa ni na jednom trošilu nazvati dežurnu službu distributera na telefon: 6411-900

- odblokiranje regulatora

Ako ste iz bilo kog razloga (npr. odlazak na put i slično) zatvorili gas na glavnom ventilu (ispred merno regulacionog seta) potrebno je odblokirati regulator.

 • Otvoriti glavni ventil (ispred merila)
 • Zatvoriti ventile kod svih gasnih trošila
 • Ostaviti tako pola sata
 • Zatim, otvoriti prvo ventil kod trošila najbližeg merila protoka gasa, proveriti da li radi
 • Redom otvarati ventile kod ostalih trošila
 • Ako nakon toga nema gasa nazvati dežurnu službu distributera na telefon: 6411-900
 • Proveriti kod distribuera da nije isključena gradska mreža u Vašem delu grada.

Električni deo instalacije

-Proverite da li je prekidač grejanja pravilno uključen i da li su ispravni odgovarajući osigurači. Proveriti da li je uključen glavni prekidač i da nema slučajno prekida u snabdevanju strujom.