korisnici novi sad gas

Tarifni sistem

DP “NOVI SAD-GAS” kao energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost distribucije prirodnog gasa dobio je pozitivno mišljenje od Agencije za energetiku, a potom i saglasnost Vlade Republike Srbije na nove cene prirodnog gasa u skladu sa Tarifnim sistemom. U novoj ceni prirodnog gasa izraženi su svi troškovi koji nastaju u procesu distribucije i trgovine prirodnim gasom. Praktično, u skladu sa Tarifnim sistemom postoje dve cene:


 • za usluge korišćenja distributivnog sistema
 • za prodaju (obračun) prirodnog gasa tarifnim kupcima

 

Kategorije korisnika sistema su:

 1. korisnici sistema za distribuciju prirodnog gasa sa mestom priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa radnog pritiska manjeg od 6 bar („Kategorija 1“)
 2. korisnici sistema za distribuciju prirodnog gasa sa mestom priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa radnog pritiska jednakog ili većeg od 6 bar, a manjeg od 16 bar („Kategorija 2“)
U okviru „Kategorije 1“, a u zavisnosti od namene objekta, utvrđuju se dve grupe korisnika sistema:
 1. „Domaćinstva“ u koju se razvrstavaju fizička lica čiji su objekti za stanovanje priključeni na sistem za distribuciju prirodnog gasa i koji prirodni gas koriste za potrebe grejanja, zagrevanje vode i pripreme hrane;
 2. „Ostali korisnici“, u koju se razvrstavaju pravna i fizička lica čiji su objekti priključeni na sistem za distribuciju prirodnog gasa, osim korisnika grupe „domaćinstva“.
U „Kategoriju 2“, a u zavisnosti od namene objekta i godišnje ravnomernosti potrošnje, utvrđuju se tri grupe korisnika sistema:
 1. „Sistemi daljinskog grejanja“, u koju se razvrstavaju proizvođači toplotne energije koji prirodni gas koriste isključivo u procesu proizvodnje toplotne energije;
 2. „Ravnomerna potrošnja“, u koju se svrstavaju korisnici sistema koji u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 1. aprila tekuće godine troše manje od 70% od ukupno isporučene količine prirodnog gasa u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 1. oktobra tekuće godine, osim korisnika iz tačke 1;
 3. „Neravnomerna potrošnja“, u koju se svrstavaju korisnici sistema koji u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 1. aprila tekuće godine troše najmanje 70% od ukupno isporučene količine prirodnog gasa u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 1. oktobra tekuće godine, osim korisnika iz tačke 1.

Pojašnjenje računa za prirodni gas

Primenom novih zakonskih propisa od sada će na računima za utrošeni gas biti pojedinačno iskazano:
 1. „Energent“ (plaća se u din/m3) – u skladu sa Tarifnim sistemom plaća se energija izražena u utrošenim svedenim m3 tokom obračunskog perioda (kubni metar prirodnog gasa donje toplotne vrednosti 33338,35 kJ/m3 pri temperaturi od 288,15 K (15°C) i na pritisku 1,01325 bar) vidi obračun isporučene zapremine prirodnog gasa.
 2. „Kapacitet“ (plaća se u din/m3/dan/godina) – Kapacitet se daje kupcu na raspolaganje, kad god je to njemu potrebno. Dobija se tako što se za svakog potrošača nađe dan u godini sa najvećom potrošnjom (Sm3), uveća za 20% i zaokruži na ceo broj, i plaća se svakog meseca. Potrošači iz grupe korisnika „Domaćinstva“ ne plaćaju kapacitet.
 3. „Naknada po mestu isporuke“ (plaća se u din/mestu isporuke/godina) – U naknadu su uračunati troškovi koji nastaju u poslovanju sa kupcima i predstavlja priznate i odobrene troškove od strane Agencije za Energetiku Vlade Republike Srbije. Naknada se plaća i u mesecima kada kupac nema potrošnju.
 4. Ukupno bez PDV (dobije se sabiranjem stavki 1+2+3)
 5. PDV za potrošnju gasa iznosi 10%
 6. Ukupno sa PDV (dobije se sabiranjem stavki 4+5)
 7. Dug-preplata (dugovanja ili pretplate iz prethodnog obračunskog perioda)
 8. Kamata
 9. UKUPNO za uplatu (dobije se sabiranjem stavki 6+7+8)

Na svakom računu potrošač plaća mesečnu naknadu, koja se dobije kada se godišnja naknada podeli na 12 meseci.