korisnici novi sad gas

Оглашава јавни позив за ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

 

 

„НОВИ САД – ГАС“ ДОО за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

21000 Нови Сад, Теодора Мандића бр.21

Матични број: 08101132 ПИБ: 100235843

 

Оглашава јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

 

 1. ПД „НОВИ САД – ГАС“, позива све заинтересоване понуђаче, да у складу са Одлуком Надзорног одбора број 02-1142 од 29.06.2022. године, поднесу своје понуде под условима из овог јавног позива за продају следећих 10 возила:

 

Р.бр.

Марка и тип

Год. произ.

Пређ. килом.

Напомена

Почетна цена

1.

Renault Kango Expres

NS014-CL

2007.

182.915

Неиспитано

156.168,733

2.

Renault Kango

NS011-CL

2007.

356.930

Неиспитано

156.168,733

3.

Renault Kango

 NS015-CL

2007.

175.516

Неиспитано

156.168,733

4.

Seat Ibiza

 NS004-AO

2005.

288.387

Неиспитано

131.510,512

5.

Renault Kango

NS012-CL

2007.

222.084

Неиспитано

66.912,445

6.

Nisan Almera

NS211-BJ

2005.

194.557

Неиспитано

51.604,062

7.

Zastava Rival 35.10

NS364-RM

2000.

Непознато

Неиспитано

63.702,623

8.

Zastava New Turbo Rival 35.10  

NS372-TD

2004.

Непознато

Неиспитано

72.673,664

9.

Zastava Florida 1.4 Poly

 NS014-AR

2002.

Непознато

Неиспитано

13.991,532

10.

Zastava Florida 1.4 Poly

 NS015-AS

2002.

Непознато

Неиспитано

13.991,532

Укупна почетна цена 882.892,57

 

 2. Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у пословном кругу Друшва „Нови Сад – Гас“ ДОО, Теодора Мандића 21, Нови Сад за возила под редним бројем од 1 – 10, у периоду од 13.10.2022. до 18.10.2022. године у времену од 08:00 – 11:00 часова. Позивамо сва заинтересована правна лица да доставе своје понуде за куповину возила, лично или поштом, на писарницу Привредног друштва „Нови Сад – Гас“ ДОО Нови Сад, Теодора Мандића 21, Нови Сад, закључно са 24.10.2022. године до 10:00 часова. Понуде предати у запечаћеним коветрама са назнаком „Понуда за куповину путничких и теретних возила – НЕ ОТВАРАТИ“. Јавно отварање пристиглих понуда Комисија ће извршити дана 24.10.2022. године са почетком у 10:30 часова. Јавном отварању достављених понуда могу присуствовати представници заинтересованих понуђача само уз достављено писмено овлашћење.

 3. Возила се продају у виђеном стању и биће прадата по највишој понуђеној цени. Привредно друштво „Нови Сад – Гас“ ДОО задржава право да не прода возила уколико понуде буду ниже од минимално одређене – процењене цене, за сва возила, која износи 882.892,57 рсд., увећана за припадајуће порезе ( П.Н.П.А.П/ПДВ ). Уколико буде понуђено више идентичних највиших понуда Комисија ће позвати исте понуђаче да се непосредном погодбом утврди најповољнија понуда. Понуђачи својом понудом обухватају искључиво откуп свих понуђених возила. Трошкови утовара и транспорта возила падају на терет купца. Возила се продају у виђеном стању по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике возила.

 4. Понуђач је обавезан да уз понуду достави извод о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре.

 5. Понуђачи ће по највишој понуђеној цени и усвојеној понуди бити писмено обавештени у року од 3 дана од дана отварања понуда. Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор у року од 10 дана од дана отварања понуда. Преузимање возила се врши у року од 3 дана од дана уплате целокупног износа купопродајне цене.

6. Сва додатна објашњења и информације о огласу, могу се добити преко броја телефона:

 

+38163443744 Стево Буљић