korisnici novi sad gas

Dostava porudžbenice prirodnog gasa

U cilju izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za prirodnim gasom za period od oktobra 2019. do decembra 2020.godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2020. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21138 Novi Sad ili na 
e-mail: mihajlo.vujanovic@novisadgas.rs.

Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP“NOVI SAD-GAS“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

Rok za dostavu iste je 25.01.2020.godine. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

S poštovanjem!

DP “NOVI SAD-GAS“