istorija -dp novi sad gas

"NOVI SAD - GAS" studija... Zašto je prirodni gas najbolji energent?

Novi Sad - Gas je u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka - Univerzitet Novi Sad, izradio studiju: "Strateško planiranje kao i podsticajne mere za povećanje učešća prirodnog gasa u finalnoj potrošnji u cilju povećanja efikasnosti celine energetskog sistema na nivou lokalne samouprave"


Kompletnu studiju možete pregledati ili preuzeti ukoliko popunite formu za preuzimanje.


Preuzmite studiju
Obavezna polja su označena zvezdicom (*)
Ime i prezime: *
Firma:
Pozicija u firmi:  
Kontakt telefon: *
E-mail: *
Komentar:
   Uvod iz studije


Energetski sistem lokalnih samouprava u Srbiji sastoji se, po pravilu, od:

 • elektriĉnog,
 • toplovodnog,
 • gasovodnog,
 • vodovodnog i
 • kanalizacionog sistema.
U ovoj studiji pažnja će se obratiti na toplovodni i gasovodni sistem i to na onaj njihov deo koji služi za zagrevanje stambenih objekata, objekata individualnog stanovanja i poslovnih objekata tj na sistem za toplifikaciju. To će se uraditi tako što će se:
 • kratko opisati toplovodni i gasovodni sistem,
 • prikazati tehniĉka rešenja zagrevanja objekata kolektivnog stanovanja u nekim našim i evropskim gradovima,
 • obraditi a zatim uporediti tehniĉko-ekonomske pokazatelje toplovodne i distributivne gasne mreže,
 • analizirati troškove izgradnje prikljuĉka na oba sistema u dužini do 20m, zakljuĉno sa toplotnom podstanicom, odnosno MRS sa gasnom kotlarnicom za proseĉni instalisani kapacitet od 100KW,
 • uporediti cene izgradnje toplovodnog i gasovodnog sistema u gusto naseljenom mestu (gradu) sa osvrtom na energetsku efikasnost sistema i
 • sažeto obraditii isporuku energije zgradama u vidu tehniĉke ekspertize koja bi bila podloga za kasnije projekte ESCO kompanija za unapređenje energetske efikasnosti. Ekspertize treba da utvrde energiju (npr u zgradama) koja može da se uštedi u toku veka trajanja projekta u cilju smanjenja troškova. Predlog za uštede bi se pripremio za energetski subjekt kome bi ovakva rešenja mogla da budu vrlo prihvatljiva a koji je spreman da uloži novĉana sredstva u projekat (npr skupština stanara).


Opširnije možete pročitati u kompletnoj studiji popunjavanjem gore navedenog zahteva.