Обавештење

19. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у уторак дана 25.10.2022.год. на ГМРС ''БЕОЧИН'', изводиће се радови на замени уређаја за одоризацију природног гаса (прилагођавање на прелазак на нови тип одоранта - ТХТ).

Радови ће се изводити у периоду од 09:00h – 13:00h.

Прекид у испоруци гаса ће бити у следећим насељеним местима:

Беочин, Беочин Село, Андревље, Сусек, Луг , Черевић (Крушевље, Бразилија, Шакотинац), Нештин, Баноштор, Грабово, Свилош, Раковац, Думбово и Визић.

Нови Сад Гас

Јавни позив

12. Oct 2022.

„НОВИ САД – ГАС“ ДОО за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

21000 Нови Сад, Теодора Мандића бр.21

Матични број: 08101132 ПИБ: 100235843

Оглашава јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

1.ПД „НОВИ САД – ГАС“, позива све заинтересоване понуђаче, да у складу са Одлуком Надзорног одбора број 02-1142 од 29.06.2022. године, поднесу своје понуде под условима из овог јавног позива за продају следећих 10 возила:

                              Tabela 12.10.2022

2.Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у пословном кругу Друшва „Нови Сад – Гас“ ДОО, Теодора Мандића 21, Нови Сад за возила под редним бројем од 1 – 10, у периоду од 13.10.2022. до 18.10.2022. године у времену од 08:00 – 11:00 часова. Позивамо сва заинтересована правна лица да доставе своје понуде за куповину возила, лично или поштом, на писарницу Привредног друштва „Нови Сад – Гас“ ДОО Нови Сад, Теодора Мандића 21, Нови Сад, закључно са 24.10.2022. године до 10:00 часова. Понуде предати у запечаћеним коветрама са назнаком „Понуда за куповину путничких и теретних возила – НЕ ОТВАРАТИ“. Јавно отварање пристиглих понуда Комисија ће извршити дана 24.10.2022. године са почетком у 10:30 часова. Јавном отварању достављених понуда могу присуствовати представници заинтересованих понуђача само уз достављено писмено овлашћење.

3.Возила се продају у виђеном стању и биће прадата по највишој понуђеној цени. Привредно друштво „Нови Сад – Гас“ ДОО задржава право да не прода возила уколико понуде буду ниже од минимално одређене – процењене цене, за сва возила, која износи 882.892,57 рсд., увећана за припадајуће порезе ( П.Н.П.А.П/ПДВ ). Уколико буде понуђено више идентичних највиших понуда Комисија ће позвати исте понуђаче да се непосредном погодбом утврди најповољнија понуда. Понуђачи својом понудом обухватају искључиво откуп свих понуђених возила. Трошкови утовара и транспорта возила падају на терет купца. Возила се продају у виђеном стању по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике возила.

4.Понуђач је обавезан да уз понуду достави извод о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре.

5.Понуђачи ће по највишој понуђеној цени и усвојеној понуди бити писмено обавештени у року од 3 дана од дана отварања понуда. Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор у року од 10 дана од дана отварања понуда. Преузимање возила се врши у року од 3 дана од дана уплате целокупног износа купопродајне цене.

6.Сва додатна објашњења и информације о огласу, могу се добити преко броја телефона:

+38163443744 Стево Буљић

Обавештење

11. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у петак дана 14.10.2022. године, због редовног годишњег прикључења нових потрошача доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 07h до 17h часова на територији Сремске Каменице.

Нови Сад Гас

Обавештење

10. Oct 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да у четвртак дана 13.10.2022.год. планира се измештање МРС Детелинара на нову локацију Сајам, све је дефинисано новим пројектом и планом измештања.

Прекид испоруке гаса ће бити од 7:00h do 17:00h. (зона снабдевања гаса са МРС Детелинара)

НОВИ САД ГАС

Обавештење

09. Sep 2022.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у уторак 13.09.2022. због радова које изводи ЈП „СРБИЈАГАС“ доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 10:00 до 14:00 часова на:

МРС Петроварадин 1

МРС Петроварадин 2

Истог дана 13.09.2022. ЈП „СРБИЈАГАС“ ће се изводити радови али у периоду од 13:00 до 18:00 часова , када ће доћи до прекида испоруке и на :

МРС Лединци.

Нови Сад Гас

Обавештење

25. Aug 2022.

Поштовани потрошачи,

Обавештавам Вас да ће због радова на ГМРС Дудара доћи до прекида у испоруци гаса у Сремским Карловцима у среду 31.08.2022. у периоду од 10.00 до 18.00 часова.

Нови Сад Гас