OBAVEŠTENJE

29. Nov 2023.

Na osnovu 19. stav 1 tačka 2 Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva NOVI SAD-GAS d.o.o. za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad, koja je objavlјena u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 48/2020 u cilјu efikasnijeg komunikacije sa građanima i vršenja usluga od opšteg interesa, v.d. Direktor Društva, kao zakonski zastupnik Društva, donosi sledeću

ODLUKU

Određuje se sreda u periodu od 10 do 12 časova za dan otvorenih vrata za sve građane i potrošače kako bi u neposrednoj komunikaciji i obraćanju isti mogli da iznesu svoje komentare primedbe ili evuentualne pohvale, a sve sa cilјem unapređena usluga koje Novi Sad Gas pruža u obavlјanju delatnosti od opšteg intresa. Komunikaciju sa građanima u navedenom terminu vrši će rudkovodici sektora odnosno službi. U slučaju sprečenosti rukovodilac sektora ili službe uz saglasnost diretktora društva može ovlasiti drugo lice da ga menja. Kratku informaciju vezano za sprovođene ove odluke objaviti u sredstvima javnog informisanja. Prisustvo se može zakazati na broj telefona 021/6411-900; 021/6413-900 , a građanima će se omogućiti prisustvo i bez zakazivanja ali prednost će imati građani koji svoj termin zakažu. Tabela popunjenih termina ažuriraće se na dnevnom nivou do 10 časova i biće dostupna za pregled na sajtu Društva. Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Iz razloga efikasnosti u poslovanju, sa cilјem pružanja usluga od važnosti i obavlјanja delatnosti od opšteg interesa, radi rešavanja primedbi postojećih i novih korisnika usluga Društva, a sve polazeći od potreba korisnika za uspostavlјanjem efikasnije komunikacije doneta je odluka kao u izreci.

VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

04. Nov 2023.

Poštovani korisnici, usled havarije nastale tokom predviđenih radova na vodovodnoj mreži, došlo je i do značajnog oštećenja gasne infrastrukture. Radovi na sanaciji će početi u nedelju, 05.11.2023, dok se normalizacija isporuke gasa za stanovnike Tatarskog brda, Čardaka i Paragova očekuje u ponedeljak 06.11.2023.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obaveštenje

16. Oct 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 19.10.2022. godine, zbog redovnog godišnjeg priklјučenja novih potrošača doći do prekida isporuke gasa u periodu od 07h do 17h časova na teritoriji Sremske Kamenice.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

09. Oct 2023.

Obaveštenje za potrošače prirodnog gasa:

U sredu 11.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "GLOŽAN", gde će se vršiti zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim a što za cilј ima povećanje bezbednosti i sigurnosti u isporuci prirodnog gasa. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Gložan, Maglić, Bački Petrovac i Kulpin.

U četvrtak 12.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "FUTOG", gde će se vršiti isto zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim sa istim cilјem. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Futog, Begeč i Veternik.

Obaveštenje

26. Sep 2023.

Poštovani potrošači,

zbog nastalog oštećenja dovodnog čeličnog gasovoda za naseLjeno mesto Čenej izvrišiće se obustava isporuke prirodnog gasa u sredu 27.09.2023. u 19 časova.

Radovi na sanaciji oštećenja gasovoda će se izvršiti u četvrtak 28.09.2023. a normalizacija isporuke prirodnog gasa na Čeneju se očekuje do 13 časova istog dana (četvrtak 28.09.2023.).

Hvala na razumevanju.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obeveštenje

25. Sep 2023.

„Novi Sad - Gas" doo, Novi Sad, dostavio je 15.09.2023. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (dopis zaveden pod brojem 01-2751 od 15.09.2023. godine).

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS" br. 75/2014,105/2016,108/2016 ispravka, 29/2017, 78/2022 i 57/2023) i to:

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas", Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01.11.2023.

                                                                                                                               VD Direktor Mr Milan Đukić