toplana backa palanka - novi sad gas

Šta je naknada za fiksni trošak?

Zašto plaćam naknadu za fiksne troškove i kad nije sezona grejanja?

Savremen način naplate toplotne energije podrazumeva naplatu prema stvarnom utrošku i dvotarifnu cenu grejanja.

Pojam „stvarni utrošak“ podrazumeva da su u podstanicama centralnog grejanja ugradjeni kalorimetri koji mere količinu isporučene energije u tu podstanicu, odnosno količinu energije koju su preuzeli svi kupci toplotne energije a koji su povezani preko tog kalorimetra. Sva isporučena toplotna energija se meri, kako u Bačkoj Palanci tako i u Čelarevu.

Pojam „dvotarifna cena“ se odnosi konkretno na cenu grejanja i ona se deli na:

  • varijabilni deo
  • fiksni deo.


Varijabilnim delom cene su obuhvaćeni: najvećim delom energent (gas, mazut... i do 90% varijabilnog dela), električna energija, voda i priprema napojne vode. Varijabilni deo se naplaćuje isključivo u zimskom periodu, a na osnovu razlike stanja očitanih sa kalorimetara i izražava se u din/kWh isporučene toplotne energije. U zavisnosti od toplane do toplane ovi troškovi čine izmedju 55 i 70% od ukupnih troškova za grejanje na godišnjem nivou.

Fiksni deo obuhvata sve ostale troškove koji prate isporuku toplotne energije. Ovde spadaju režijski troškovi, troškovi održavanja instalacija (kotlarnice, toplovoda, šahti, merila...) lični dohodci, usluge drugih preduzeća, amortizacija... Ovi troškovi čine izmedju 30 i 45% od ukupnih troškova za grejanje na godišnjem nivou. Fiksni troškovi se prema Opštinskoj odluci mogu naplaćivati na 6, 12 meseci ili već kako to nadležni organ lokalne samouprave odredi. U slučaju Toplane Bačka Palanka primenjuje se naplata fiksnih troškova na 6 letnjih meseci (maj-oktobar). Cena fiksnih troškova je izražena u din/kW instalisane snage.

Važno je napomenuti da u cenu toplotne energije nisu uračunati troškovi održavanja podstanica i unutrašnjih instalacija centralnog grejanja. Održavanje ovih instalacija vrše sami kupci, Skupštine zgrade ili druga preduzeća sa kojima oni sklope interne ugovore.

Prema Zakonu o energetici delatnost isporuka toplotne energije je u nadležnosti lokalne samouprave, te ona pored donošenja podzakonskih akata odobrava cenu grejanja i način naplate.